dijous, 13 d’octubre de 2011

Sobre les "distribucions" dels Armats

En el Llibre d’Ordinacions de la Confraria del Santíssim Sagrament o Minerva (1782-1871), que es troba al Museu Arxiu de Santa Maria, es recull una nova anècdota de la nostra història.

A las Professons de posar y traurer lo Santíssim del Monument assisteixen lo Reverent Protector, son company, y los 4 Administradors, ab atxa devant lo Tálem, seguint lo convingut en la Concòrdia; y serveix tot lo adrés del tern de Llamas.

Tarda de Dijous y Divendres Sant. Se componen lo Capità Menaire y 42 Armats ab los vestits que son propis de la Confraria, y se prevenen 8 homens per atxas y dos minyons per trompeta, y recort, que deuhen assistir a las Professons de dits Dijous y Divendres Sant, a quals sels paga per quiscun dia lo següent.

Al Menaire                     45 sous.
A quiscun dels Armats    3 sous y 9 diners.
Als porta atxa                 2 sous y 6 diners.
Al trompeta                    3 sous y 9 diners.
Al recort                        3 sous y 9 diners.

Assisteixen a les Professons, inmediats al Pendó, 6 confrares de número ab vesta i atxa de la Confraria, ab lo Andador, que donan principi a ditas Professons.

Lo Pendonista y dos companys també tenen vesta de la Confraria. “

Processó de Dijous Sant. Gravat de finals del s. XIX (Costumari Joan Amades)
Per tant veiem els diferents sous que cobraven en aquells anys els participants a la Processó. Lògicament es tractava d'altres èpoques quan costava trobar gent que volgués fer d’Armat.   

Aquest escrit es va publicar a la revista número 1 dels Armats, l’any 1999. 

Jordi Romagosa i Nebot
Capità Manaia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada